Vural Danışmanlık: Oturma izni almanın en kolay yolu, bir telefon uzağınızda.

Diploma Denklik İşlemleri

FİRMAMIZ  TÜM  YABANCILARIN  DİPLOMA  DENKLİK  İŞLEMLERİNİ  İTİNAYALA TAKİP  ETMEKTEDİR.

DENKLİK  BELGESİ  ALMAK  İÇİN  ARAYIN  YARDIMCI  OLALIM

 

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI

(29.08.2012 tarihinde güncellenmiştir.)

 1. T.C. ANAYASASI’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
 2. KANUNLAR
  1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)
  2. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
  3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)
  4. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)
  5. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)
  6. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)
  7. Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)
  8. Yükseköğretim Kanunu (2547)
  9. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
  10. Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
  11. Ölçme, Seçmeve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun
  12. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)
  13. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)
  14. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)
 3. KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELER

  1.Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KanunHükmünde Kararname (124) 2.Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3.Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname 4.Adalet Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 4. BAKANLAR KURULU KARARLARI
  1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
  2. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
  3. Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
  4. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
  5. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
  6. 6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları
  7. 23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları
 5. TÜZÜKLER
  1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)
  2. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi Tüzüğü
  3. Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü
 6. YÖNETMELİKLER

A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

 1. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 2. Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği
 3. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 4. Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik)
 5. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
 6. Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 7. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
 8. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 2. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik
 3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik
 4. Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği
 5. Doçentlik Sınav Yönetmeliği

C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

 1. 2809 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik
 2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 3. Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 4. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
 5. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 6. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 7. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 8. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 9. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 10. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

 1. Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
 2. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 4. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 5. Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 6. Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
 7. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
 8. Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik
 9. Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
 10. Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
 11. Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
 12. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
 13. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
 14. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik.
 15. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 16. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 17. Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 18. Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
 19. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 20. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 21. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 22. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 23. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 24. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair YönetmelikE. VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
  1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

  F. MALİ KONULAR

  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
  2. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
  3. Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
  4. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

  G. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER

  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerive Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul veEsasları Hakkında Yönetmelik

7.YÖNERGELER

1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

8. MÜLGA (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) MEVZUATLAR

1.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 2.2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 3.Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 4.41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik 6.Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği 7.Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmelik 8.Stratejik Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği 9.Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği 10.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği 11.Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 12.Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Tüm Hakları Saklı Tutulmaktadır. Vural Danışmanlık İş Takibi Hizmetleri LTD.ŞTİ.