Vural Danışmanlık: Oturma izni almanın en kolay yolu, bir telefon uzağınızda.

Dask Bilgilendirme

Dask nedir?

dask2Doğal afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu deprem Sigortası yapmak üzere, 587 sayılı Zorunlu

Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel

kişiliğini haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta “sigorta havuzu” adı verilen yapı esas

alınarak düzenlenmiş bir kurumdur

Dask’ın kurulum amacı nedir?

Zorunlu deprem sigortasını sunmakta olan DASK’ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

– Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta

güvencesi altına almak,

– Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali

yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,

– Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan

mali yükünü azaltmak,

– Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,

– Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,

– Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak,

Devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir

güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri

yoluyla sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk

paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir

kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara aktarılmakta, deprem nedeniyle Devlet bütçesi

üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.

Dask ile sigorta şirketlerinin ilişkisi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta

şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Diğer bir anlatımla, DASK’ın

pazarlama fonksiyonu, sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir.

Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi Kuruma

devretmektedir.

DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta

şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi

tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde

bulunan rizikolar için %17.5 oranında komisyon ödenmektedir.

Dask’ın hasar ödeme kapasitesi nedir?

DASK’ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli

kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans

korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan

oluşmaktadır.

2006 yılı için toplam 920 milyon EURO tutarında reasürans koruması temin edilmiştir. Bu

korumanın tamamı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca en az a ve üzeri düzeyde

derecelendirilen reasürörlerden sağlanmıştır.

Bu itibarla, DASK’ın 2005 yılı için toplam ödeme gücü 1,1 milyar EURO’nun üzerinde

bulunmaktadır. Bu miktar DASK’ın 2006 yılındaki tahmini yükümlülüklerini fazlasıyla

karşılayacak düzeydedir.

Tüm Hakları Saklı Tutulmaktadır. Vural Danışmanlık İş Takibi Hizmetleri LTD.ŞTİ.